Pirkanmaa tarvitsee työpaikkoja ja innovaatioita - kaiken taustalla on vahva tutkimus

Tiistai 12.3.2019 - Piila Paalanen

 

Pirkanmaa ja Suomi tarvitsevat työpaikkoja ja uusia innovaatioita. Muuttavassa kilpailutilanteessa tarvitaan uusia avauksia ja rohkeutta kehittää uusia innovaatioita. Menestyäkseen Suomen pitää päästä pikaisesti uuden teknologian ja älyteollisuuden aallonharjalle.

Yksi hyvä esimerkki on Kolmenkulman Eco3-alue, johon rakennetaan, maailmanlaajuisestikin huomiota saanutta, uutta bio-, vesi- ja kiertotalouden yritysaluetta. Ideana alueella on, että yritykset voivat hyödyntää toisiaan ja toisen jäte voi olla toisen hyödyke ja raaka-ainemateriaali. Tämä kansallisesti merkittävä alue toimii myös demostraatio- ja pilottiympäristönä sekä tekee vahvaa yhteistyötä Tampereen yliopiston ja VTT:n kanssa.

Alueella biojätteet ja jätevedenpuhdistamon sivutuotteet laitetaan hyötykäyttöön. Tulevaisuudessa alueella tuotetaankin mm. biopolttoaineita, lannoitteita, tie- ja maanrakennusmateriaalia sekä uusiutuvaan energiaan pohjautuvaa sähkö- ja lämpötuotantoa. Alueelle on sijoittumassa useita kymmeniä uusia yrityksiä ja tätä kautta paljon uusia työpaikkoja. Toinen vahva uusien innovaatioiden alue on tekoäly ja sen luomat uudet mahdollisuudet teollisessa tuotannossa. Älyteknologian vahvistaminen voi vaikuttaa myös siihen, että saamme jo ulkomailla siirrettyä tuotantoa takaisin Suomeen.

Uusien innovaation taustalla on aina vahva tutkimus ja koulutus. Siksi yliopistojen tutkimusrahoitusta ja perusrahoitusta tulisi vahvistaa. Korkeakoulujen rahoituskilpailu on heikentänyt mahdollisuuksia keskittyä luovaan perustutkimukseen. Perusrahoitukseen pitäisikin tehdä tasokorotus ja sitoa se takaisin indeksiin.

On myös tärkeä siirtää tutkimusrahoituksen painopistettä erittäin kilpaillusta ja lyhytjänteisestä pätkärahoituksesta pitkäaikaisempaan rahoitukseen tohtoriohjelmille, väitöskirjantekijöille, post doc -tutkijoille ja tutkimusryhmille. Näin saadaan vapautettua aikaa hankehallinnosta ja rahoitushakemusten oravanpyörästä itse tutkimukseen.

Huippukoulutus ja innovaatiot takaavat Suomen menestyksen tulevaisuudessakin.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työ, koulutus, tutkimus, innovaatiot

Tasa-arvo kuuluu kaikille

Perjantai 8.3.2019 - Piila Paalanen

Hyvää naistenpäivää!

 

Haluan edistää naisten oikeuksia, mahdollisuuksia ja tasa-arvoa. Tasa-arvo lähtee kasvatuksesta ja koulutuksesta. Siksi laadukas varhaiskasvatus ja koulutus pitää olla kaikkien perusoikeus, joten subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee palauttaa. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna lukutaito on keskeinen vaikuttava tekijä naisten asemaan yhteiskunnassa. Siksi koulutus on keskeinen tekijä kohti tasa-arvoa.

Naisten tasa-arvo on myös hyvinvointikysymys. Tasa-arvoa tarvitaan koulutuksessa, työelämässä, terveydenhuollossa sekä myös kulttuurin ja urheilun piirissä. Siksi perusteettomat palkkaerot on poistettava ja kiinnitettävä huomiota naisvaltaisten alojen palkkaukseen. Siksi nuorilla pitäisi olla oikeus maksuttomaan ehkäisyyn. Siksi naisten osuutta urheilujohdossa pitäisi lisätä ja seksuaaliseen häirintään puuttua voimakkaammin.

Naisiin kohdistuvan väkivallan on loputtava. Siksi toimenpiteitä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi pitää lisätä esimerkiksi lainsäädännöllä ja turvakotien määrän lisäämisellä sekä saavutettavuudella. Naiset ja tytöt tarvitsevat erityisesti kehitysapua. Siksi Suomen tulee sitoutua Euroopan unionin tasa-arvo-ohjelman tavoitteisiin.

Suomen tulee sitoutua sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseen. Siksi tasa-arvotyön pitää olla jatkuvaa, suunnitelmallista ja siihen pitää olla resursseja.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tasa-arvo, koulutus

Juuret, siivet ja unelmat

Maanantai 29.12.2014 klo 14.31 - Piila Paalanen

Työssäni opettajana olen todennut, että tärkeintä, mitä peruskoulu voi nuorelle antaa ovat juuret, siivet ja unelmat. Jokainen tarvitsee vahvat juuret, tiedot ja taidot, joihin voi turvata elämänsä eri vaiheissa. Ilman siipiä eli vahvaa itseluottamusta on puolestaan hankala lentää kohti unelmiaan. Ja jokainen tarvitsee unelmia jaksaakseen pinnistellä arjessa. Koulu voi tehdä pienen osan näiden elementtien vahvistamiseksi, mutta talkoisiin tarvitaan myös hyviä ystäviä, turvallisia aikuisia ja mielekkäitä harrastuksia.

Miten tämä sitten liittyy politiikkaan? Uskon, että lisäämällä resursseja ennaltaehkäisevään perhetyöhön, varhaiskasvatukseen ja koulutukseen säästämme huomattavasti tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysmenoissa.  Nyt tarvittaisiin rohkeutta ajatella uudella tavalla, jotta voisimme tulevaisuudessa säästää "pahoinvointiyhteiskunnan kuluja" panostamalla nyt "hyvinvointiyhteiskuntaan".

Vahvistamalla juuria ja punomalla vahvoja siipiä voimme vaikuttaa siihen, että tulevaisuudessa meillä kasvaa vahvoja ja terveitä nuoria, jotka jaksavat aikuisina työelämässä ja ihmissuhteista rakentaa hyvää tulevaisuutta ja mielekästä elämää. Kun lapsilla ja nuorilla on unelmia, joihin tähdätä, he jaksavat vaikeinakin päivinä kulkea esteiden ylitse. Ja uskon, että näistä unelmista syntyy tulevaisuuden innovaatioita ja työpaikkoja.

Ehkä nyt olisi viimeistään aika ravistella vanhoja rakenteita ja miettiä, miten asiat voisi tehdä toisin, laadukkaammin ja paremmin. Toivon siis vuodesta 2015 todellisten tekojen vuotta. Aion itse olla 365 päivää ilman alkoholia sekä viettää enemmän aikaa perheen ja ystävien kanssa. Otatko haasteen vastaan?

Näin uuden vuoden kynnyksellä haluan kiittää kaikkia tästä mielenkiintoisesta vuodesta ja toivotan ihmisläheistä vuotta 2015!

Piila

 

Kommentoi kirjoitusta.

Talousarviopuhe valtuustossa 2014

Sunnuntai 28.12.2014 klo 13.48

Tänään on vuoden tärkein valtuuston kokous, sillä päätämme resursseista, jotka suuntaamme nokialaisten palveluihin ja Nokian kehittämiseen.

Kokoomus pitää tärkeimpänä asiana sitä, että kuntalaisilla ovat laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut käytettävissään ja että Nokiaa kehitetään kiinnostavaksi ja hyväksi paikaksi sekä kuntalaisille että yrityksille.

Pidämme tärkeänä, että kaupunki panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan lasten, nuorten, työikäisten ja seniorireiden palveluissa. Olemme iloisia, että syksyllä 2015 avaa ovensa uusi Harjuniityn koulu, joka helpottaa kasvavan kaupungin tilapulaa. Mielestämme on tärkeää, että kaikissa kaupungin kouluissa koululaisten ryhmäkoot voidaan pitää sellaisella tasolla, että ne tukevat laadukasta oppimista. Kokoomusta kirpaisee eniten tässä talousarviossa opetuksen leikkaukset, jotka pahemmin koskettavat alakoululaisia. Ensi vuoden aikana olisikin hyvä selvittää, voitaisiinko perusopetuksen rahoitusmallia muuttaa tuntikehysjaosta kokonaisbudjettiajatteluun, jolloin koulut voisivat itse päättää, miten he järjestävät opetuksen lakisääteisten tuntien ylittävältä osalta.

Olemme olleet huolissamme myös Kankaantaan alueen lasten päivähoidosta ja toivomme, että palvelusetelin käyttöönotto ja yksityisen päiväkodin rakentaminen nykyiselle Kankaantaan päiväkodin tontille alkaa pikaisesti, mikä helpottaa alueen perheiden tilannetta. Erityisesti on myös ilahduttavaa, että Nokia panostaa ensi vuonna lisää erityisopetuksen kehittämiseen, mikä tukee ennaltaehkäisevää toimintaa.

Näemme, että sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee erityisesti huolehtia ennaltaehkäisevistä toimista ja kohdentaa tulevaisuudessa resursseja lapsiperheiden varhaiseen tukeen ja senioreiden kotona asumiseen. Nyt esillä olevat rakenneuudistukset vaikuttavat siihen, että voimme taata kaikille kuntalaisille yhä laadukkaampia palveluita keskitetysti terveysasemalla ja toisaalta palveluseteleiden käyttöönotolla mahdollisuuden eri alojen kirurgisiin leikkauksiin.

Vapaa-aika -ja liikuntapuolella on tulossa ensi vuoden aikana merkittäviä panostuksia lasten, nuorten ja urheilijoiden liikuntamahdollisuuksien parantamiseen, kun alamme korjata ja kehittää keskusurheilukenttää sekä rakentaa Harjuniityn liikuntahallia. Mielestämme on tärkeä tukea liikunta- ja kulttuuritoimintojen parantamista, sillä niillä on merkittävä vaikutus nokialaisten hyvinvointiin ja terveyteen.

Mielestämme on tärkeää, että panostamme ensi vuonna merkittävästi myös keskustan ja Kolmenkulman kehittämiseen yritykselle kiinnostavaksi paikaksi. On myös hienoa, että vihdoinkin kirjastohanke pääsee etenemään. Toivottavasti tammikuussa päästään päätökseen kirjaston paikasta.

Talousarviota pitää tehdä terveen ja vakavaraisen talouden ehdoilla, joten muutokset ja asioiden miettiminen uudella tavalla on välttämätöntä. Jos sote-uudistus menee Eduskunnassa läpi, tarkoittaa se Nokialla melkoisia taloustalkoita ja veronkorotuksia. Päätösten taustalla tulee mielestämme kuitenkin aina olla tasa-arvoiset, oikeudenmukaiset ja ihmisläheiset ratkaisut. Mielestämme sote-uudistusta ei tule tehdä näillä ehdoilla, vaan sen taloudelliset ja hallinnolliset rakenneratkaisut pitäisi tarkastella uudestaan.

Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaa, että perusopetuksen tuntimäärää yhdellä vuosiviikkotunnilla ensimmäisellä, toisella, viidennellä ja kuudennella luokalla ei vähennetä, vaan tuntijakoa tarkastellaan uusien opetussuunnitelmien yhteydessä.

Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa kiittää kaikkia hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä sekä toivottaa hyvää joulun odotusta.

Kommentoi kirjoitusta.

Vasemmisto pulassa?

Perjantai 19.10.2012 - Piila Paalanen

Oletko seurannut poliittista keskustelua Nokian uutisista?Vasemmistoryhmän pj. Toivo Keränen kysyy NU:ssa 19.10.2012 Mikä porvareita vaivaa? Mielipidetekstissään Keränen viittaa Kokoomuksen toimintaan kuluneella valtuustokaudella. Osa Keräsen väitteistä on täysin käsittämättömiä.

Ennen tätä valtuustokautta Nokiaa on johdettu vasemmistoenemmistöisellä politiikalla vuosikymmeniä. Tuloksena on ollut raju velkaantuminen, lähes taloudellinen katastrofi. Tällä valtuustokaudella Kokoomuksen johdolla on mietitty sellaisia rakenteellisia uudistuksia, joilla talous saataisiin tasapainoon ja velkaantuminen pysähtymään. Nokia onkin pystynyt maksamaan velkaa takaisin noin 8 miljoonaa euroa.

Vastuullinen taloudenhoito mahdollistaa jatkossakin mahdollisuuden laadukkaisiin palveluihin ja siihen, että Nokia voi säilyä itsenäisenä, jolloin nokialaisia koskevat päätökset tehdään jatkossakin Nokialla. Myös vahva yhteistyö ympäristökuntien kanssa on tärkeää.

Kokoomuksen tavoitteena on ollut ja on tulevaisuudessakin se, että laadukkaat palvelut voidaan tuottaa järkevästi. Kokoomus ei aja sitä, että kaikki toiminnot olisi yksityistettävä, kuten Keränen viittaa tekstissään. Jos jokin palvelu voidaan tuottaa edullisimmin ja laadukkaammin kuin kaupungin järjestämänä, niin silloin yksityisiä palveluja voidaan ottaa käyttöön kunnallisten palvelujen rinnalle.

Kokoomukselle tärkeitä asioita ovat laadukas päivähoito ja koulu. Yksi keino tähän on pienemmät ryhmäkoot ja riittävät henkilöresurssit. Myös hyvä terveydenhoito ja ikäihmisistä huolehtiminen on avain hyvinvointiin. Kokoomus kantaa vastuuta ja huolta kaikista nokialaisista. Emme siis ole luopumassa lähipalveluista, kuten Keränen valheellisesti viittaa. Päinvastoin haluamme kehittää ja parantaa palveluita.

Keräsen valituslista ja yksittäisten asioiden esille nostaminen herättää lähinnä kysymyksen, pelkääkö vasemmisto tosissaan, että äänestäjät ymmärtävät, miten vastuuttomasti vasemmisto on hoitanut Nokian asioita. Sillä politiikalla tuskin olisimme itsenäisiä edes tänään.

Terveisin,

Piila 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvinvoiva perhe - hyvinvoiva lapsi

Perjantai 5.10.2012 - Piila Paalanen

Lasten ja nuorten asiat ovat nousseet voimaakkaasti esiin eri medioissa näin vaalien alla. Hienoa, että yhteisymmärrystä lasten ja nuorten tukemiseen löytyy.

Näkisin, että lapsiperheitä pitäisi tukea kokonaisvaltaisemmin, sillä kun perhe voi hyvin, niin lapsikin voi yleensä hyvin.

Nokialla pitäisi monipuolisemmin tukea erilaisia vaihtoehtoja perheille. Yksi tuen muoto on Nokia-lisän palauttaminen. Minusta on turha kiistellä Nokia-lisän ja päivähoidon paremmuudesta tai päivähoitopaikkojen vapautumisesta. Olennaisempaa keskustelussa olisi nähdä lapsen etu.

Varhaislapsuuden kokemukset vaikuttavat tutkimusten mukaan koko loppuelämään. Joillekin lapsille sopii paremmin kotihoito kuin suuressa ryhmässä oleminen. Pitkällä tähtäimellä tämä tukimuoto voi säästää miljoonia euroa, jos se lisää perheiden hyvinvointia ja ennalta ehkäisee ongelmia.

Myös laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus vaikuttavat suuresti lapsen elämään ja kehitykseen, siksi siellä pitää olla riittävät resurssit. Ylisuuret ryhmät eivät koskaan ole lapsen etu. Siksi ryhmäkokoja esimerkiksi kouluissa tulisi laskea.

Kaikessa päätöksen teossa pitäisi kuunnella enemmän perheitä ja lapsia, sillä he ovat oman elämänsä asiantuntijoita.

Terveisin, Piila

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: lapset, nuoret, Nokia-lisä

Esiopetuksen siirto - lasten etu vai suuri huijaus?

Maanantai 24.9.2012 - Piila Paalanen

Nokialla puhuttaa esiopetuksen siirto päivähoidon alaisuudesta koulutoimen alaisuuteen.

Minusta koko keskustelussa on jätetty monia tärkeitä asioita huomioimatta. Keskustelussa on painotettu liikaa itse järjestämispaikkaa, eikä sitä henkilöstöleikkausta, joka todellisuudessa vaikuttaa lasten esiopetuksen laatuun ja hoidon tasoon.

Ensinnäkin tällä hetkellä pääsääntöisesti esiopetuksesta vastaa kaksi lastentarhanopettajaa ja yksi hoitaja. Nyt suunnitelmissa on, että yksi lastentarhanopettaja ja kaksi hoitajaa huolehtivat esiopetuksesta.

Toisekseen erittäin huolestuttavaa on se, miten ja millä resursseilla esiopetusajan ulkopuolinen hoito järjestetään. Suunnitelmissa on, että hoitajia on saman verran, mitä koulujen iltapäiväkerhoissa. Laatu laskee väistämättä, kun aikuisia on aivan liian vähän.

Nyt tehdään kokeiluja pienissä yksiköissä, joissa todellise tvaikutukset eivät ehkä näy niin kuin isoissa yksiköissä. On aivan eri asia kokeilla, miten yli 20 oppilaan ryhmä toimiin kuin alle kymmenen oppilaan ryhmä.

Kolmantena ongelmana ovat koulujen nykyiset tilat ja pihat, jotka pitää muuntaa eskarilaisille sopiviksi. Mitä nämä muutosinvestoinnit maksavat?

Jos muutos halutaan tehdä henkilöstäresursseja leikkaamatta, niin etujakin tietytysti löytyy; kouluun menon kynnys madaltuu ja tiedonsiirto on ehkä helpompaa.

Minusta olennaista on se, että esiopetukselle ja eskarilaisten hoidolle turvataan sellaiset resurssit, että lapsen on hvyä ja turvallinen olla.

Mitä mieltä sinä olet muutossuunnitelmista? Haluaisin kuulla Sinun mielipiteesi.

 

Terveisin, Piila

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: esiopetus, Nokia

Kohti kunnallisvaaleja

Maanantai 10.9.2012 klo 11.40 - Piila Paalanen

Olen julkaissut omat vaaliteemani täällä kotisivuilla, joihin voit tutustua. Toivon myös aiheista keskustelua ja otan mielelläni palautetta vastaan.

Minusta on tärkeää vaikuttaa ympäristöön ja yhteiskuntaan, siksi lähdinkin mukaan politiikkaan 8 vuotta sitten.

Minulle tärkeää on nokialaisten hyvinvointi, joten pidän tärkeänä ennen kaikkea laadukkaista peruspalveluista huolehtimisen. Tärkeimmät peruspalvelut, kuten päivähoito, koulutus ja terveydenhuolto pitäisi järjestää lähipalveluina.

Myös laatu on tärkeää, joten esimerkiksi päivähoidoissa ja kouluissa pitää olla riittävän pienet ryhmäkoot ja ammattitaitoinen henkilökunta, jotta lasten oppiminen, kasvu ja kehitys ovat mahdollisia. Nokialaisilla pitää olla myös mahdollisuus valita, haluaako hoitaa pieniä lapsia kotona, joten kannatan Nokia-lisää.

Myös ikääntyvistä ihmisistä pitää huolehtia ja turvata heille mielekäs seniori-ikä, sillä he ovat meille hyvinvointiyhteiskunnan rakentaneet.

Näen Nokian tulevaisuudessakin itsenäisenä kaupunkina. Se vaatii tiukkaa taloutta, mutta kaikessa päätöksenteossa pitää kuitenkin muistaa inhimillisyys ja kuntalaisten hyvinvointi.

Haluan vaikuttaa yhdessä Sinun kanssasi tulevaisuuden itsenäiseen, vakavaraiseen ja hyvinvoivaan Nokiaan.

Ollan yhteydessä,

Piila

1 kommentti . Avainsanat: vaaliteemat, lapset, nuoret, hyvinvointi, peruspalvelut, itsenäinen Nokia

Valtuustokausi käynnistyy

Maanantai 20.8.2012 klo 14.19 - Piila Paalanen

Tänään alkaa jälleen valtuustokausi kesätauon jälkeen. Käsittelyssä on monia tärkeitä aiheita, kuten hallintosääntöuudistus ja sopimus ammattilisen koulutuksen yhteistoiminta-alueesta.

Ammatillinen koulutuksen yhteistyösopimus vaikuttaa siihen, millaista toisen asteen ammattillista koulutusta nokialaisille nuorille järjestetään. Nokialaisille nuorille olisi tärkeää, että omassa kunnassa olisi mahdollisimman monipuolisesti valittavana erilaisia ammattialoja.

Tule sinäkin seuraamaan, mitä valtuutosalissa tapahtuu:)

 

1 kommentti . Avainsanat: politiikka, ammatillinen koulutus, valtuusto, Nokia